Organisaties ontwikkelen en veranderen continu. Door de onzekerheden die dat met zich meebrengt, raken mensen soms uit balans. Als een ontwikkelingsproces stagneert, is het zaak de signalen hiervan te herkennen en het proces bij te sturen.

De Groep voor Organisatieontwikkeling is hierin een adviseur met veel expertise en ervaring. Wij maken verder gebruik van een netwerk van externe specialisten op gebied van organisatieontwikkeling, coaching en team- en procesbegeleiding.
Ons uitgangspunt is: besteed aandacht aan wat er onder de oppervlakte leeft en aan wat mensen ervaren en beleven in veranderende werk- en samenwerkingssituaties.

Veranderingen in organisatie

Als leidinggevenden weerstanden en de motieven hiertoe kunnen herkennen, dan kunnen ´weerstanden´ positief benut worden om het proces van verandering positief te beïnvloeden.

Het succes van veranderingen in organisaties wordt in grote mate bepaald door de onderlinge communicatie en interacties.
Maar vooral ook of mensen zich bewust zijn van de directe en indirecte uitwerkingen hiervan. Als medewerkers zich bewust zijn van hun kansen, maar ook van hun onzekerheden en frustraties, en daarin goed gestuurd worden, dan kunnen zij zich op een positieve manier inzetten voor de veranderende organisatie.

Stilstaan om effectiever het doel te bereiken

Het is voor leidinggevenden belangrijk om stil te staan bij wat er in hun organisatie speelt, op alle niveaus. Als zij zich daar de tijd voor gunnen, komen zij te weten wat er dieper in de organisatie bij medewerkers leeft.

Als leidinggevenden de vinger kunnen leggen op de échte pijnplekken in de organisatie en het gedrag van mensen herkennen en begrijpen, ontstaan er nieuwe inzichten om de ontwikkeling en verandering gericht te stimuleren.

Met onze achtergrond en ervaring in dit vakgebied reiken we handvatten en methodes aan om deze processen te onderkennen en te sturen. Door stil te staan bij wat er leeft wordt het doel uiteindelijk sneller en beter, dus effectiever, bereikt.

Wat we doen

De Groep voor Organisatieontwikkeling werkt voor organisaties in de GGZ, zakelijke dienstverlening, onderwijs en bij de overheid.
We begeleiden de mensen in deze organisaties bij organisatie-veranderingen en bij hun samenwerking en leiderschaps-ontwikkeling. Daarnaast bieden we onze kennis aan in de vorm van leergangen.

Organisatieadvies en begeleiding

We begeleiden directieleden en managementteams met hun vragen hoe de organisatie zich verder kan professionaliseren en ontwikkelen. De aanleiding is vaak hun wens om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren; bijvoorbeeld qua klantgerichtheid of onderlinge samenwerking.
We ondersteunen en begeleiden organisaties bij het invoeren van resultaatgerichte teams. We adviseren over de noodzakelijk spelregels en methoden en begeleiden leidinggevenden en team bij het eigen maken van nieuwe werkwijzen en hun samenwerkingscultuur.

Teambegeleiding

We begeleiden ‘stroeflopende’ teams die onderkennen dat zij hulp nodig hebben om weer goed te kunnen functioneren. We bespreken hun ervaring in hun samenwerking, bevorderen openheid en durf naar elkaar om knelpunten en wensen te benoemen wat ‘lucht’ en houvast geeft aan de teamleden. Met behulp van teamrollen stimuleren we het creatief en constructief omgaan met de verschillen die er leven in het team.

Coaching en conflictbemiddeling

We treden op als mediator en procesbegeleider bij conflicten en probleemsituaties. Op individuele basis coachen wij managers en leidinggevenden in allerlei situaties

Leerprogramma’s

Onze visie en kennis van organisatieontwikkeling, samenwerking en procesbegeleiding bieden we ook aan in de vorm van leerprogramma’s zoals:

Een voorbeeld: Leergang ‘Werkend onder de oppervlakte …’

Met de uitgangspunten uit de systeemtheorie kijken we naar interactiepatronen,hoe mensen en organisatiedelen elkaar wederzijds beïnvloeden en de gewenste en ongewenste effecten hiervan. Met begrippen uit de psychoanalyse onderzoeken we bewuste en onbewuste reactiepatronen van mensen en de invloed die ze hebben op het geven en ontvangen van leiding, de samenwerking en het ervaren van veranderingen.

Deelnemers maken een zogenaamde ‘persoonlijke blauwdruk’. Deze blauwdruk brengt in kaart waar iemand in zijn of haar werk tegenaan loopt. Vervolgens worden de bewuste en onbewuste reactiepatronen in kaart gebracht. De inzichten die hierdoor ontstaan werken verrijkend, zijn soms confronterend, maar soms ook bevrijdend! Door het nieuwe perspectief wat hierdoor ontstaat komen mensen te weten waar hun kracht ligt en kan deze positief gebruikt worden.

ART Aggression Replacement Training

Wie we zijn

Onze kracht en motto: praktisch en doorleefd

Peter Bleumer maakt verder gebruik van een netwerk van specialisten op gebied van organisatieontwikkeling, coaching en team- en procesbegeleiding.

Peter Bleumer (1955)

Drs. Peter Bleumer is organisatieadviseur GZ-psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut, systeemtherapeut, Mastertrainer Aggression Replacement training (ART) en MBT-supervisor van het Anna Freud instituut en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
Peter is (mede) oprichter van de stichting MBT-Expertise Nederland, partner in het wereldwijde netwerk van het Anna Freud Centrum (AFC).

Hij is met veel gedrevenheid werkzaam bij GGZ-Breburg waar hij 15 jaar geleden een intensief MBT-deeltijdprogramma geïmplementeerd heeft in verschillende groepen.

Daarnaast heeft hij al jaren een gewaardeerd organisatieadvies- en trainingsbureau; GO-consult. Het accent ligt hier op het bevorderen van mentaliseren binnen teams in uiteenlopende bedrijven en organisaties.
Hij is oprichter van de Groep voor Organisatieontwikkeling.

Peter Bleumer

Publicaties

  • Bleumer. P. Mentaliserend leiderschap. Tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling (O&O) 2015
  • Bleumer. P & Meijer .R. Mentaliserend coachen. Uitgeverij Boom. 2016
  • Bleumer. P & Meijer. R. MBT voor patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornissen. Psycho Praktijk nr 2, 2016
  • Cima. M & Korebrits. A & Stam. G & Bleumer. P Moral cognition, emotion, and behavior inmale youthwith varying levels of psychopathic traits. International Journal of Law and Psychiatry, 2017.

Onze klanten

Klanten die van ons advies, begeleidingstrajecten en leergangen gebruik maken zijn onder andere:

  • Directies en teams van zorginstellingen en van de Jeugdhulpverlening
  • ROC’s, Hogescholen en MBA-opleidingen
  • Managementteams en redacteuren in de kranten- en tijdschriftensector
  • Bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf
  • Leidinggevenden en projectteams van ministeries, provincies en gemeenten